VATM tham dự hội nghị chuyên trách về khí tượng hàng không MET/ATM 2022 và MET/R WG/11