VATM tham dự Hội nghị lần thứ 34 của Nhóm lập và thực hiện Kế hoạch không vận khu vực APAC (APANPIRG/34)