VATM - Tham gia Đoàn Kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công dự án công trình Đài Kiểm soát không lưu Thọ Xuân