VATM tham gia Hội nghị trao đổi về các vấn đề kỹ thuật Lần thứ 1 thuộc Dự án triển khai thử nghiệm SWIM tại khu vực ASEAN