VATM tham gia Hội thảo Công nghệ giám sát và cuộc họp Nhóm phối hợp triển khai giám sát