VATM tham gia huấn luyện trực tuyến về khai thác sử dụng phần mềm Horizon