VATM: Tham gia ý kiến về dự thảo Nghị định về Công bố thông tin của Doanh nghiệp Nhà nước