VATM thực hiện chế độ làm việc mới để phòng tránh Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ