VATM: Thực hiện chuyển đổi khai thác thành công giai đoạn 3 dự án ATCC/HAN