VATM tiếp tục thực hiện cấp độ ứng phó đại dịch Covid-19 tại các cơ sở điều hành bay