VATM: Tổ chức các khóa đào tạo “Nâng cao trình độ Kiểm soát đường dài, Kiểm soát tiếp cận và Kiểm soát tại sân”