VATM: Tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí đầu xuân 2017