VATM tổ chức Hội nghị công tác Không lưu và kỷ niệm Ngày Kiểm soát viên không lưu quốc tế