VATM: Tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2022