VATM: Tổ chức Hội nghị Hiệp đồng không lưu giữa ACC Hà Nội với ACC Hồng Công, Sanya và Viên Chăn