VATM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triền khai kế hoạch năm 2020