VATM: Tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2017 và triền khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2018