VATM: Tổ chức Hội thảo giới thiệu về chương trình tuyển chọn học viên để đào tạo Kiểm soát viên không lưu tại New Zealand bằng kinh phí tự túc