VATM: Tổ chức Hội thảo giới thiệu về chương trình xã hội hóa đào tạo Kiểm soát viên không lưu