VATM: Tổ chức Hội thảo giới thiệu về chương trình xã hội hóa đào tạo kiểm soát viên không lưu