VATM: Tổ chức khóa học nghiệp vụ đấu thầu chuyên sâu