VATM: tổ chức khóa huấn luyện cho KSVKL trước khi tham gia chương trình bay làm quen năm 2015