VATM: Tổ chức ký kết Quy chế phối hợp hoạt động giữa Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc với Ban chấp hành Công đoàn