VATM: Tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2018