VATM: Tổ chức thành công Hội nghị tổng kết năm 2015, triển khai kế hoạch và phát động thi đua năm 2016