VATM: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Hàng không dân dụng Việt Nam và Luật doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.