VATM: Tổng kết hoạt động công tác quân sự năm 2016