VATM: Tổng kết và khen thưởng thành tích trong Hội thao Quốc phòng năm 2019