VATM: triển khai 4 chương trình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015