VATM: Triển khai áp dụng mức phí bay qua vùng trời Việt Nam và giá điều hành bay qua vùng thông báo bay Việt Nam quản lý