VATM: Triển khai các giải pháp cấp bách ứng phó với dịch Covid-19 trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển của Tổng công ty năm 2020