VATM triển khai các phương án ứng phó phòng, chống dịch bệnh Covid-19