VATM: Triển khai hướng dẫn của Bộ GTVT về thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020