VATM: Triển khai sử dụng QR Code khai báo y tế phòng chống Covid-19