VATM triển khai, thiết lập Trung tâm dữ liệu OPMET