VATM triển khai thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội