VATM và AIRBUS ký kết Ý định thư về Chương trình hợp tác Quản lý không lưu