VATM và Vietnam Airlines: Tổ chức thành công Hội nghị hiệp đồng điều hành bay năm 2016