VATM và VMRCC ký kết Quy chế phối hợp Tìm kiếm cứu nạn tàu bay lâm nạn trên biển