Việt Nam tham dự Hội nghị lần thứ 6 Nhóm hiệp đồng không lưu vùng Nam Á/ Ấn Độ Dương