Việt Nam tham dự Hội thảo ICAO về Quản lý hệ thống thông tin diện rộng (SWIM)