Xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng đào tạo, huấn luyện theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện nghiệp vụ Quản lý bay