ACC Hà Nội ứng phó đại dịch Covid-19 thành công đợt 1 và kích hoạt đợt 2