ATTECH tổ chức cung cấp dịch vụ bay kiểm tra, hiệu chuẩn đợt 2 năm 2016