Ban biên tập Website TTTBTTHK (VNAIC.VN): tổ chức tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm