Ban chỉ đạo An toàn Tổng công ty tổ chức Hội nghị đánh giá công tác an toàn quý I năm 2016.