Bão số 7 năm 2022 và công tác cảnh báo, dự báo thời tiết ảnh hưởng tới hoạt động bay