Bộ Giao thông vận tải kiểm tra công tác thi đua khen thưởng tại VATM