Bổ nhiệm Phó Trưởng phòng An toàn- Chất lượng Trung tâm Quản lý luồng không lưu