Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đến thăm Đài Kiểm soát không lưu Tân Sơn Nhất